Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

HomeSearch

215 resultaten gevonden

| Haagsche Courant | pagina 3

VLIEGENSVLUG vervoerd met het Haagsch ... Op aanvraag zenden wij gratis hoogste en laagste noteeringen over 1940 finantieele maandboekjes, alsmede het ingebonden jaarboekje over 1940 een uitgave, bevattende de winsten, dividenden, koersen en

| Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | pagina 15

van het Haagsch Jaarboekje, gereede aanleiding, om het karakter te geven van boek te doen verschijnen op Hare Majesteits achttienden verjaardag. ... , wélke uit het hart opwelt, vooral nu ik mij gedwongen zie, door overmatigen arbeid, de redactie van het Haagsch Jaarboekje neder te leggen, en de samenstelling aan andere handen toe te vertrouwen.

| Haagsche Courant | pagina 15

hoogste en laagste noteeringen over 1940 finantieele maandboekjes, alsmede het ingebonden jaarboekje over 1940 ... „Haagsch Maandblad” verschijnt met de volgende artikelen: In hoeverre is oorlogsinflatie onvermijdelijk’ mr. D. J. Hulshoff Pot; De verwoesting van de aarde door den mensch, een beschouwing over

| Jaarverslagen gemeente Den Haag | pagina 615

Het Kalhuis en de Brug te Scheveningen Lith. door J. G. Smits (zie hierover Haagsch jaarboekje van 1890). ... De portretten van Jean en Louis Ernest Maritz, geschut- gieters in het laatste der 18e eeuw (uit het Haagsch jaar boekje voor 1895).

| Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | pagina 8

«.Eet Haagsch Jaarboekje heeft zich reeds vele vrienden gemaakt 1Deze bemoedigende mededeeling deed mij met lust en ijver het Mengelwerk voor den tweeden jaar gang samenstellen. Velen waren mij ... Indien ik iets moet betreuren dan is het dit, dat eene beperkte ruimte ook beperking in de mededeelingen eischt. Wat nood echter Als het Jaarboekje een hoogen ouder dom mag bereikendan is er plaats

| Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | pagina 6

In September 1898 legde de heer A. J. Servaas van Rooyen de redactie van het Haagsch Jaarboekje neder, na tien jaren onafgebroken deze uitgave te hebben geleid. ... Moge het boekje in dezen vorm een even gunstig onthaal vinden, als dit met de reeds verschenen jaargangen van het Haagsch Jaarboekje het geval is geweest.

| Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | pagina 366

Het met veel zorg en nauwgezetheid bewerkte Alplia- betische zaak- en naamregister op de zes jaargangen van het Haagsch jaarboekje (18891894), dat aan onze lezers wordt aangeboden, hebben we te ... Ook de redacteur van dit Jaarboekje voegt hierbij gaarne zijne bijzondere hulde, en wenscht Mejuffrouw Ninck Blok lust en kracht, maar vooral moed toe,- om in deze de Vereeniging en het jaarboekje

| Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | pagina 107

jaar 1639 reeds op het Bui tenhof in den Haag en blijkbaar woonde hij er 40 jaren later nog. In het Haagsch jaarboekje van 1892 vindt men nl. op bl. 49 in de .Memorie van de Huysen van de Graeflicheyt ... In het Jaarboekje van die Haghe van 1901 vindt men in „Een wandeling door den Haag in het jaar 1679” op blz. 153: Op het buytenhof:

| Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | pagina 105

Waar het ons doel is telken jare in dit jaarboekje op een belangrijke aanwinst van te wijzenkiezen we voor ditmaal het Artz zoo kenmerkende doek Het naar der kuddedat, de laatste aanwinst is ... Voornamelijk onze stadgenootendie de kern der lezers van dit jaarboekje vormenzullen geen aan sporing behoeven om op te gaan naar het gebouw, op den hoek van den Korten Vijverbergom het stuk voor de